Ohlédnutí za programem péče o krajinu 2021

2021

Rok 2021 utekl jako voda a nastal čas se ohlédnout a zhodnotit opatření v rámci dotačního programu Péče o krajinu, která byla realizována na území spravovaném Národním parkem České Švýcarsko.

Celkový objem vynaložených prostředků na program PPK v roce 2021 dosáhl výše 8,5 mil. Kč, z toho v národním parku bylo vynaloženo cca 5,5 mil Kč a cca 3 mil. Kč na území CHKO labské pískovce. Péče je zaměřena jak na lesní, tak nelesní ekosystémy a je soustředěna jednak do maloplošných chráněných území, ale i na další lokality, kde je cílem především zajištění specifického managementu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Dalšími opatřeními jsou péče o stromořadí, památné stromy, údržba tůní, likvidace invazních rostlin nebo podpora cílových druhů dřevin (např. oplocenky). Rozsah a druhy opatření jsou velice rozmanité a proto zde vyzdvihneme pouze některé nejzajímavější realizace.

Výřez náletových dřevin a budování přehrážek

Velice zajímavým příkladem opatření v maloplošném chráněném území je výřez náletových dřevin z rašeliniště Čabel a Rájeckého rašeliniště, kde jsou systematicky z centrálních zamokřených ploch odstraňovány náletové porosty za účelem snížení transpirace a optimalizace vodního režimu v rašeliništích. 

Historicky byl v těchto rašeliništích vodní režim výrazně narušen nevhodnými melioračními zásahy. Z tohoto důvodu se rašeliniště se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody, který je v posledních letech ještě umocněn srážkovými deficity v konečném důsledku může vést až k jejich zániku. Zadržení vody bylo v loňském roce ještě podpořeno budováním přehrážek, které zpomalují odtok povrchových vod z prostoru rašeliniště.

Kosení travního porostu

Každoročně se realizuje specifický management (kosení v určených termínech) travních porostů s výskytem modrásků či orchidejí. Jedná se o MZCHÚ Hofberg, Eiland, Pod lesem, Arba, Za pilou, Pekelský důl, Libouchecké rybníčky, Stará Oleška, Niva Olšového potoka a dalších lučních porostů např. v k.ú. Ludvíkovice, Prostřední Žleb, Loubí u Děčína, Tisá, Srbská Kamenice, Kunratice u České Kamenice nebo Mikulášovice.

Budování tůní a mokřadů

V roce 2021 bylo realizována obnova a revitalizace tůní na více lokalitách. Tůně se obnovují z důvodu zadržování vody v krajině a také za účelem zvýšení biodiverzity. Nově zavodněné plochy se tak stávají doslova rájem pro drobné živočichy, zejména pak pro obojživelníky. 

Za nejzajímavější lze označit vybudování soustavy tůní pod Větrným vrchem. Dalšími realizovanými plochami jsou pak lokality Zámeček, Mezní Louka a Bynovec.

Jarní transfery obojživelníků aneb migrace není legrace

Záchrana obojživelníků při jejich jarních tazích za účelem rozmnožování patří k pravidelně se opakujícím akcím hrazených z programu PPK. Na území CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko jsou transfery realizovány na lokalitách Maxičky, Vlčí jezero, Bynovec, Mezná a Dolní Kamenice. 

Loňský tah byl značně ovlivněn střídajícími se chladnými a teplými periodami, ale i tak byl počet zachycených obojživelníků poměrně vysoký. Celkem bylo v roce 2021 odchyceno okolo 8 tisíc ks obojživelníků, kteří byli bezpečně přemístěny do svých rozmnožovacích lokalit. Nově bylo použito dopravní značení, které na výskyt obojživelníků upozorňuje projíždějící motoristy.

Péče o památné a významné stromy a stromořadí

Jako zajímavou ukázku péče o památné stromy v roce 2021 lze uvést ošetření památného dubu ve Vysoké Lípě. U stromu byl proveden zdravotní řez koruny při kterém byly odstraněny suché a poškozené větve a byly instalovány statické bezpečnostní vazby z ocelových lan z důvodu zabránění rozlomení kmene, který začal vykazovat statický defekt ve své dolní části. 

Dále byly provedeny ořezy výsadeb ovocných stromů, opravy oplůtků a dosadby chybějících stromů v aleji Bynovec, Růžová, na Vysoké Lípě a na dalších lokalitách např. v Rynarticích, Janské, Markvarticích, Huntířově, Zámečku nebo Zadních Jetřichovicích.

Výsadba nelesní zeleně

Největší výsadbou v roce 2021 je bezpochyby výsadba stromořadí na Větrném vrchu u Kunratic. Celkem zde bylo svépomocí vysazeno 90 ks lip srdčitých. Délka vysázeného stromořadí je 1,5 km a do budoucna se jistě stane nepřehlédnutelným krajinným prvkem. Výsadba stromořadí byla koncipována jako výroční ke 50. letům založení CHKO Labské pískovce a bude oficiálně prezentována při oslavách v roce 2022. 

Likvidace invazních druhů

Každoročně se provádí odstraňování křídlatky a netýkavky žláznaté především z okolí zasažených vodních toků (okolí Kamenice a jejích přítoků, Chřibské Kamenice, Petrovického potoka, v údolí Labe včetně odstraňování netýkavky v NPR Kaňon Labe a na dalších zasažených lokalitách).

Péče o turistickou infrastrukturu

Po opravě turistického chodníku na červené turistické značce horní části údolí Suché Kamenice v závěru roku 2020 došlo v roce 2021 na obnovu stezky v její dolní části v místě bývalé celnice. I zde přívaly vody strhly původní stezku do rokle a místo bylo obtížně průchozí. Oprava byla provedena klasickou technologií kamenné rovnaniny s úpravou povrchu stezky dosypáním štěrkopískem a instalován byl odvodňovací dřevěný žlab.

Speciální opatření na druhovou ochranu

Kromě obnovy tůní jsou na podporu druhů směřována speciální opatření jako např. každoroční péče o kriticky ohrožený žabníček vzplývavý na lokalitě Královomlýnského rybníku, ochrana hnízdiště čápa černého a sokola stěhovavého nebo zabezpečení vstupu do jeskyní v NPR Kaňon Labe před nežádoucím vstupem osob pro ochranu netopýrů, zejména zajištění bezpečného období hibernace.  

Text a fotografie: Ing. Jaroslav Semík a Jana Tutková

Zdroj: https://www.npcs.cz/

Zpět do obchodu